Integritetspolicy

Genom att vid anmälan och registrering till IIS internetkurser lämna efterfrågade personuppgifter, samtycker deltagaren till att IIS, eller den IIS anlitat, behandlar deltagarens personuppgifter, inklusive personnummer.

Ändamålet med behandlingen av deltagares personuppgifter är att IIS ska kunna tillhandahålla och driva tjänsten IIS kurser.

Behandling av deltagarens personuppgifter är enbart för internt bruk och administrativ hantering.

Kontroll av de personuppgifter som deltagaren har lämnat kan ske för att säkerställa identitet av deltagaren.

IIS lämnar inte ut personuppgifter till andra än personuppgiftslämnaren utan personuppgiftslämnarens godkännande, med undantag vid myndighetsutövning.

Kursdeltagaren har rätt att, en gång per kalenderår, utan kostnad, få information om de personuppgifter som IIS behandlar om denne. En sådan begäran ska göras skriftligen till IIS och vara egenhändigt undertecknad. Deltagaren har också att begära att IIS rättar sådana personuppgifter som inte är riktiga.

Synpunkter och reaktioner på IIS:s sätt att hantera integritetsfrågor utvärderas och hanteras skyndsamt. Den som har frågor eller vill lämna synpunkter kan kontakta IIS:s personuppgiftsombud på info@iis.se

Internetstiftelsen i Sverige
Box 7399, 103 91 Stockholm
Tel +46 8 452 35 00
Fax +46 8 452 35 02
info@iis.se
Org. nr 802405-0190
www.iis.se